Vedtægter

Vedtægter for DK Campingclub


§ 1.

Navn.


Stk. 1.       Foreningens navn er: DK CAMPING CLUB (DKCC).


§ 2.

Formål.


Stk. 1.     Det er foreningens formål som forbrugergruppe:

                at udbrede kendskabet til campinglivet,

                at samle såvel gående-, kørende- og langtidscampister,

                at arbejde for størst mulige økonomiske fordele for foreningens medlemmer,

                at medvirke til at udbrede kendskabet til DK CAMP`s campingpladser,

                at samarbejde med internationale campingorganisationer.


§ 3.

Medlemmer.


Stk. 1.     Som medlem af foreningen kan optages enhver person/familie, som anerkender foreningens formål.

               Herudover kan grupper optages på betingelse, som fastsættes af bestyrelsen.


§ 4.

Organisation.


Stk. 1.      DKCC`s organisatoriske opbygning hviler på en inddeling i tre kredse efter postnummer.


                Kreds 1:       Nr. 7400 - 9999

                Kreds 2:       Nr. 5000 - 7399

                Kreds 3:       Nr. 0000 - 4999


§ 5.

Repræsentantskabet.


Stk. 1.       Repræsentantskabet er DKCC`s højeste myndighed.


Stk. 2.      Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i september/oktober måned og indkaldes pr. brev, indeholdende dagsorden, med mindst 6 ugers

     varsel.


Stk. 3        I repræsentantskabsmødet deltager den valgte hovedbestyrelse og tre repræsentanter fra hver kredsbestyrelse, hvoraf den ene er kredsformanden.


Stk. 4.       Dagsorden for repræsentantskabsmødet skal mindst indeholde følgende punkter:


                1.       Valg af dirigent

                2.       Valg af referent

                3.       Valg af stemmetællere

                4.       Godkendelse af referat

                5.       Orientering fra kredsene

                6.       Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

                6a.     Fremlæggelse af budget til godkendelse

                7.        Indkomne forslag

                8.       Valg:

                          a.       Formand (i lige år)

                          b.       Kasserer (i ulige år)

                          c.       Bestyrelsesmedlem/medlemsrepræsentant (i ulige år)

                          d.       Bestyrelsessuppleant.

                          e.       Revisor.

                          f.        Revisorsuppleant.                 

                9.       Eventuelt.


Stk. 5.       Forslag, som ønskes behandlet på det ordinære møde, skal indsendes til formanden senest fire uger før mødet.


Stk. 6.       Repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte medlemmer. Der vælges en dirigent, der gerne må komme udefra.


Stk. 7.       Alle valg gælder for to år, suppleanter dog kun for et år. Træder en suppleant ind, sidder vedkommende kun perioden ud, d.v.s. til føstkommende

     repræsentantskabsmøde.


Stk. 8.       Ved valg til hovedbestyrelsen kræves absolut flertal. Hvis ingen i første valg opnår absolut flertal foretages omvalg blandt de to bedst placerede

      kandidater. Den af dem, der får flest stemmer er valgt, uanset om der er absolut flertal.


Stk. 9.       Ved afstemninger i øvrigt anvendes almindeligt flertal.


Stk. 10.      Forslag til personvalg skal afleveres skriftligt. Personvalg skal foregå ved skriftlig afstemning, medens alle øvrige afstemninger kan foregå ved

       håndsoprækning. Skriftlig afstemning skal foregå, hvis blot en repræsentant forlanger det.


Stk. 11.      Repræsentantskabsmødets beslutninger indføres i et referat.


Stk. 12.      Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes efter hovedbestyrelsens beslutning, eller når mindst tre kredse skriftligt indsender motiveret

       begæring herom.


Stk. 13.      Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal indkaldes med tre ugers varsel, til afholdelse senest seks uger efter begæringens fremsættelse.§ 6.

Hovedbestyrelsen.


Stk. 1.       Hovedbestyrelsen består af formand, der ikke må være kredsformand, en kasserer, et hovedbestyrelsesmedlem (medlemsrepræsentant) samt

     kredsformændene. Er det ikke muligt for kredsformanden at deltage i et hovedbestyrelsesmøde, kan næstformanden i kredsen deltage som stedfortræder.


Stk. 2.       På første hovedbestyrelsesmøde der afholdes efter repræsentantskabsmødet, konstituerer hovedbestyrelsen sig med næstformand og sekretær.

      Omkonstituering kan finde sted.


Stk. 3.       Hovedbestyrelsen kan nedsætte ad hoc-udvalg efter behov. Formænd for et ad hoc-udvalg har taleret på bestyrelsesmøder.


Stk. 4.       Under ansvar over for repræsentantskabet varetager hovedbestyrelsen DKCC`s daglige drift, antager nødvendig medhjælp og har ansvaret for alle

      arbejdsområder inden for DKCC.


Stk. 5.       DKCC`S hovedbestyrelse fastsætter kontingentet, dette opkræves en gang årligt.


Stk. 6.       DKCC`s formand tegner klubben udadtil.


Stk. 7.       Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

Stk. 8.       Alle afstemninger i hovedbestyrelsen foretages ved almindeligt flertal. Formandens stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed.


Stk. 9.       Over alle møder fører sekretæren et referat, som inden for to uger efter mødet udsendes til samtlige hovedbestyrelsesmedlemmer.


Stk. 10.      Såfremt formanden ikke kan fungere sin valgperiode ud, indtræder næstformanden som formand til følgende repræsentantskabsmøde.


Stk. 11.      Såfremt et hovedbestyrelsesmedlem/kredsformand må udtræde, indtræder suppleanten/kredsnæstformanden perioden ud.


Stk. 12.      DKCC`s hovedbestyrelses- og udvalgsmedlemmer hæfter ikke personligt for de for DKCC indgåede forpligtigelser, for hvilken DKCC alene hæfter med sin

      respektive formue.


§ 7.

Kredse.


Stk. 1.       Oprettelse af kredse har til formål gennem kredsarbejde at støtte helheden i DKCC.


Stk. 2.       Ved en særlig forretningsorden, udfærdiget af hovedbestyrelsen, fastsættes de nærmere bestemmelser for kredsene og div. kredsmøder.   


Stk. 3.       Kredsene består af en formand og et antal medlemmer i.h.t. kredsenes forretningsorden.

      Kredsledelsen vælges på det ordinære kredsmøde i august/september måned. Alle valg gælder for to år, suppleanter dog kun for et år.

     Træder en suppleant ind sidder vedkommende kun perioden ud, d.v.s. til førstkommende kredsmøde.


Stk. 4.       Der indkaldes til ordinært kredsmøde i nyhedsbrev og på foreningens hjemmeside, senest den 30. juni.

                

§ 8.

Regnskab.


Stk.  1.       Regnskabsåret er 1/7 – 30/6.


Stk.  2.       DKCC`s regnskab føres af kassereren under ansvar over for hovedbestyrelsen og repræsentantskabet.


Stk.  3.       De valgte revisorer udfører revision af DKCC`s regnskab. Uanmeldt kasseeftersyn kan foretages.


§ 9.

Vedtægtsændring.


Stk.  1.       Vedtægterne kan kun ændres på et lovligt indvarslet repræsentantskabsmøde når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.


§ 10.

Opløsning.


Stk.  1.       DKCC kan kun opløses efter vedtagelse på to på hinanden følgende repræsentantskabsmøder med mindst tre og højest seks ugers mellemrum, når 2/3 af

      de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.


Stk.  2.       I tilfælde af opløsning afgør det sidste af disse repræsentantskabsmøder, efter indstilling fra det første, hvordan en eventuel formue skal fordeles eller

      anvendes i.h.t. DKCC`s formålsparagraf.Vedtaget på den stiftende generalforsamling

i

Hundested den 11. maj 1990


Ændret:

Den 18 maj 1992, Urhøjgaard Camping, Bjerge Strand.

Den 24. april 1993, Egtved Camping, Egtved.

Den 1. maj 1999, Campinggården, Boeslunde.

Den 7. oktober 2000, Hessellund Sø-Camping, Karup

Den 13. oktober 2007. Egtved Camping, Egtved.

Den 8. oktober 2011 . Mørkholt Camping, Børkop

Den 12. oktober 2013, Faaborg Camping

 


___________________________                                         ____________________________

            formand                                                                                               dirigent

      Benny Andersen                                                                                Anders O. Sørensen