Forretningsorden for Kredse

Forretningsorden for kredsene i DK Camping Club


Punkt 1:

Kredsene har til formål gennem kreds arbejdet at støtte helheden i DK CAMPING CLUB (DKCC)


Punkt 2:

Kreds bestyrelsen består af højest fem medlemmer og to suppleanter, som vælges på det årlige kreds møde. Kreds bestyrelsen kan nedsætte aktivitets udvalg. Bestyrelsen konstituerer sig selv med:

     Næstformand

Kredsen repræsenteres på foreningens repræsentantskabsmøde af tre bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene er formanden. Ved dennes fravær af næstformanden.


Punkt 3:

Kredsene afholder ordinært kreds møde årligt i august/september måned. Indkaldelse til kreds mødet meddeles i nyhedsbrev samt på foreningens hjemmeside senest den 30. juni.


Indkaldelsen skal følges af en dagsorden, som mindst skal indeholde følgende punkter:

     1. Valg af dirigent

     2. Valg af referent

     3. Valg af stemmetællere

    4. Godkendelse af referat

     5. Kredsens beretning

     6. Kredsens regnskab

     7.  Indkomne forslag

     8. Valg af:

          Formand for to år (i lige år)

          Kasserer for to år (i ulige år)

     9. Eventuelt


Alle valg gælder for to år med nyvalg af halvdelen hvert år. Suppleant valg gælder dog kun for et år. Valgbar er medlemmer over 18 år, som har boet i kredsen, eller er langtidscampist i kredsen, d.v.s. at langtidscampister kan vælge, hvor de vil være medlem. Man kan kun være medlem i en kreds.

Forslag, som ønskes behandlet på mødet, skal være formanden i hænde senest otte dage før kreds mødet.

Adgang til mødet har alle DKCC´s medlemmer med gyldigt medlemsskab (turkort/kvittering).

Et medlems skab af kredsen giver tale og stemmeret med max. to stemmer. Ikke kreds medlemmer har taleret.


Punkt 4:

Ekstraordinært kreds møde afholdes efter kreds bestyrelsens beslutning, eller når mindst 1/3 af kredsens medlemmer skriftligt indsender motiveret begæring herom.

Ekstraordinært kreds møde skal indkaldes med tre ugers varsel til afholdelse senest seks uger efter begæringens fremsættelse.


Punkt 5:

Møde i kreds ledelsen afholdes når formanden, eller mindst halvdelen af kreds ledelsen, finder det nødvendigt. Der skal afholdes møder mindst to gange om året.

Formanden indkalder til møde med mindst 10 dages varsel med angivelse af dagsorden.

Der føres protokol over vedtagne emner.


Punkt 6:

Evt. tvivl vedrørende denne forretningsordens ordlyd og fortolkning eller vedr. kredsens ledelse i alle forhold, behandles og afgøres af DKCC`s bestyrelse.


Punkt 7:

Denne forretningsorden kan kun ændres af hoved bestyrelsen, den skal forelægges hvert nyt medlem af kreds bestyrelsen.


Vedtaget den 12. Oktober 2013

p.b.v.

Benny Andersen

Formand